Türkiye Ekonomik Coğrafyası 8 * - TYT AYT 2023 (YKS 2023) Uzaktan Eğitim

Sınavlara CANLIDERSHANE.NET Uzaktan Eğitim ile hazırlanın kazanın

TÜRKİYE’DE TİCARET

 Üretilen mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılmasıdır.

İÇ TİCARET:

 • Ticaretin, bir ülkenin kendi iç pazarlarına yönelik olarak yapılmasına denir.
 • Cumhuriyet Dönemi’nde az iken günümüze doğru hızla gelişmiştir.

 

 • Bölgeler arası iklim ve sanayileşme düzeyinin farklılık göstermesi iç ticaretin hareketliliğini arttırmıştır.

DIŞ TİCARET:

 • Bir ülkenin dışardan mal alması ya da satmasıdır.
 • İhracat ve İthalat toplamına Dış Ticaret Hacmi denir.
 • Türkiye'de ithalat, ihracattan fazla olduğu için Dış Ticaret Açığı ortaya çıkmıştır.

İhracat: 

Bir malın veya hizmetin yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır.  Cumhuriyet döneminde ihracatta en büyük pay tarım ürünlerine aitken günümüzde sanayi malları olmuştur. 

 

İthalat:

 Yurt dışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır.

İthal Ettiğimiz Bazı Ürünler

 • En fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke Irak’tır. En fazla dış ticaret açığı verdiğimiz ülke ise Rusya’dır.

Serbest Ticaret Bölgesi: 

Belirlenmiş bazı alanlarda ithal ve ihraç ürünlerinin gümrük vergisi alınmadan alınıp – satıldığı yerlerdir. 

Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları

 • Yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti arttırmak,
 • Yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak,
 • İhracata dönük sanayinin gelişmesini teşvik ederek ihracatı arttırmak,
 • Döviz girişini arttırmak,
 • Yeni iş imkânları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak,
 • Gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin(teknoloji) yurtdışından getirilmesiyle ekonomik standartları yükseltmek amacıyla kurulurlar.